Tietosuojaseloste

Tämä on Järvenpää Trackman Golf:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 19.8.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Bridge To Gantry Oy

y-tunnus: 3231631-7

Malminkatu 16

00100 Helsinki

p. 0400 777 076

caddiemaster@jtg.fi

2. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun tarjoaminen, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakas ne poistaa tai ei ole käyttänyt palvelua viiteen vuoteen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajasssa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Tilastodatan kerääminen TPS-tietokoneohjelman avulla

Asiakkaalla on mahdollisuus kerätä tilastodataa omista lyönneistään Trackmanin TPS-tietokoneohjelmaa käyttämällä. Jotta asiakas voi kerätä tilastodataa, tulee hänen luoda oma profiili TPS-tietokoneohjelmaan.

Luomalla oman profiilin TPS-tietokoneohjelmaan, asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että myös muut muut TPS-tietokoneohjelmaa samassa tilassa käyttävät asiakkaat näkevät hänen profiilinsa ja siihen tallennetut tiedot (nimi & sähköposti).

Asiakas voi käyttää harjoitteluun JTG:n luomaa profiilia, jolloin lyöntien tilastodata ei tallennu henkilökohtaisesti. Oman profiilin luominen ja sen käyttäminen on vapaaehtoista.

Jos asiakas on luonut oman profiilin ja haluaa sen poistettavan, hän voi olla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään, joka poistaa profiilin ja kaikki tiedot TPS-tietokoneohjelmasta.